Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Agendapunten gedeputeerde Pijpelink: 4 en 4.1

 2. 2

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier.
  Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
  Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

 4. 4

  Tijdsplanning: 180 minuten
  Afdoeningsvoorstel: behandelen (richting geven)
  Hierbij betrekken: agendapunt 4.1
  Uw feitelijke (technische) vragen dienen voor 14 februari aanstaande, 10.00 uur in het bezit te zijn van de commissiegriffier via ac.v.wallenburg@zeeland.nl.
  De vragen worden schriftelijk of mondeling in de vergadering beantwoord.
  Er zijn vragen ingediend door VVD, GL en PvdD. De beantwoording is opgenomen in iBabs.

  Noot commissiegriffier:
  Op 7 oktober 2022 hebben PS het statenvoorstel richtingennotitie Landelijk Gebied en Stikstof vastgesteld. Daarbij werd afgesproken dat uitvoering van de richtingennotitie gerealiseerd wordt via het opstellen van een gebiedsplan, uiterlijk 1 juli 2023. Op grond van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering zijn alle provincies verplicht  het gebiedsplan vast te stellen en op 1 juli te sturen aan de minister van LNV.
  GS bieden nu de eerste contouren van het gebiedsprogramma 0.5 ter bespreking aan. U kunt hierop nader richting geven (wensen en bedenkingen).
  Op 27 januari zijn PS tijdens een GS-informatiesessie geïnformeerd over het gebiedsplan, ter voorbereiding op de commissiebehandeling van 17 februari 2023.

  Bij de commissiebehandeling worden alle fracties uitgenodigd om hun opmerkingen en vragen kenbaar te maken. Aangezien het een omvangrijk dossier betreft wordt voor de behandeling ruim de tijd uitgetrokken. U kunt in uw bijdrage in eerste termijn het gehele gebiedsprogramma 0.5 behandelen.
  Uitgangspunt is de volgende indeling:
  Eerste termijn algemene en concrete wensen en bedenkingen bij nadere uitwerking van het gebiedsprogramma 0.5
  Korte schorsing
  Beantwoording eerste termijn door de gedeputeerde
  Tussentijdse conclusies wensen en bedenkingen door commissievoorzitter
  Tweede termijn om de algemene en concrete wensen en bedenkingen aan te scherpen
  Korte schorsing
  Beantwoording tweede termijn door gedeputeerde
  Conclusies wensen en bedenkingen door commissievoorzitter

  Voorgesteld besluit

 5. 5

  Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies de volgende toezeggingen en/of moties als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
  Commissie toezeggingen: 23, 26, 35, 36.
  PS toezeggingen: 31, 56, 116, 135, 149, 183.
  Moties: 39, 62.
  Overige nummers blijven staan.

 6. 5.1

  Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming (informeren)
  Naar aanleiding van commissie- en statenvergaderingen wordt een lijst met toezeggingen en moties bijgehouden. Middels deze brief en bijlagen wordt voorgesteld een deel van deze toezeggingen af te doen, dan wel voortgang te melden

 7. 6

  Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
  Wilt u eventuele op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via ac.v.wallenburg@zeeland.nl.

 8. 7
  Volgende vergadering: 2 juni 2023, aanvang 13.30 uur
 9. 8
  Sluiting
 10. 100

  De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming geagendeerde stukken zijn een volgende keer willen bespreken, onder opgave van het doel van teruggevraagde behandeling.
  De vragen dienen uiterlijk dinsdag na de commissievergadering om 10.00 uur te worden gemeld bij de commissiegriffier.

 11. 101

 12. 102